Ankieta użytkownika

Ankieta elektroniczna

Niniejsza ankieta wykorzystana będzie w badaniach prowadzonych w Zakładzie Informacji Naukowej przez mgra Stanisława Skórkę. Celem głównym badań będzie ocena i analiza umiejętności posługiwania się edukacyjnym wortalem Wirtualna historia książki i bibliotek przez studentów wszystkich kierunków. Ankieta jest anonimowa, zawiera pytania z odpowiedziami do wyboru oraz takie, w których odpowiedź trzeba sformułować własnymi słowami. Bardzo proszę o dokładne wypełnienie kwestionariusza.

Data symulacji (dd.mm.rr): 

Numer komputera w pracowni:

1. Rok studiów,
np.: 1, 2,...itd.

2. Student(ka) studiów:

a) dziennych
b) zaocznych
c) podyplomowych
3. Płeć:
Kobieta Mężczyzna

4. Rok urodzenia: 

5. Czy zdawała Pan/Pani egzamin z historii książki?
Tak Nie


6. Jakiej przeglądarki używał(a)
Pan(i) podczas wyszukiwania?

7. Jak opisał(a)by Pan(i) swoje umiejętności w obsłudze komputera:

nie potrafię samodzielnie korzystać z komputera

słabe, tylko piszę

dobre, posługuję się m.in. edytorem tekstu lub korzystam czasem z Internetu itp.

bardzo dobre, samodzielnie pracuję z komputerem, m.in. instaluję programy i redaguję dokumenty.

8. Czy używa Pan/Pani komputera na co dzień w domu?
tak nie


9. Czy pracuje Pan/Pani z komputerem
w pracy?

tak nie

10. Czy korzysta Pan/Pani z Internetu?
tak nie

Z jakich usług (zaznacz odpowiednie):
e-mail
WWW
CHAT, IRC
telnet
FTP
SMS


11. Czy kiedykolwiek korzystał(a) Pan/Pani z wyszukiwarek stron WWW?
tak nie nie wiem


12. Proszę zaznaczyć odpowiednią dla Pana/Pani odpowiedź.
Historia książki i bibliotek...
jest fascynującą dziedziną wiedzy
jedna z ciekawszych dziedzin wiedzy
była jednym z przedmiotów na studiach
jeden z najgorszych przedmiotów na studiach
nie interesuje mnie

13. Czy wyszukanie informacji
Wirtualnej historii książki jest:

trudne
łatwe
zależy od poszukiwanego tematu

14. Który temat wyszukiwawczy
sprawił najwięcej trudności?

(Proszę wpisać numer(y) pytania)

15. Której metody wyszukiwania
używał(a) najczęściej Pan/Pani podczas symulacji?

Wyszukiwarki
Nawigowania (przeglądania).

Innej (proszę wpisać)

16. Podczas przeglądania używał(a) Pan(i) odsyłaczy znajdujących się...
u góry lub u dołu strony
w tekście
jednych i drugich
W ogóle nie używałem(am)
Nie wiem co to są odsyłacze.

17. W jaki sposób poszukiwał(a) Pan(i) odpowiedzi na stronie:
a. czytając cały rozdział (stronę)
b. przeglądając pobieżnie treść
c. wcale nie czytałam/czytałem
Inaczej:


18. Co Pana/Panią rozpraszało (przeszkadzało) podczas wyszukiwania?

Proszę sprawdzić czy wszystkie pytania zostały wypełnione.
Aby zakończyć proszę wcisnąć przycisk "wyślij dane"
Dziękuję za wypełnienie kwestionariusza!
.


  Copyright © Stanisław Skórka. Kraków 2002